Produkty

Hlasovacie zariadenie H.E.R.Systém - hardvér

Hlasovacie zariadenie H.E.R.Systém - hardvér

Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém je určený pre zastupiteľstvá samosprávnych krajov, miest, mestských častí, obcí a rady. Svojou koncepciou komponentov a programového vybavenia umožňuje variabilne reagovať na individuálne potreby. Systém môže byť inštalovaný pevne alebo mobilne, podľa priestorových možností. Samotné ovládacie prvky, hlasovacie jednotky a čipové karty, sú jednoduché a jednoznačné na obsluhu a prípravu pred zasadnutím.

H.E.R.Systém ponúkame v troch základných verziách:

  • kabelážna verzia - hlasovacie jednotky sú prepojené mobilnou kabelážou, ktorá umožňuje ich adaptáciu v ľubovoľných zasadacích priestoroch,
  • build-in verzia - moduly, ktoré plnia funkciu hlasovacích a konferenčných jednotiek, sú zabudované priamo do stolov zasadacej miestnosti,
  • rádiová verzia - komunikácia hlasovacích jednotiek a audio modulov je založená na WiFi technológii s rádiovým prenosom dát.

Každú z verzií je možné rozšíriť o konferenčný systém, ktorý je integrovanou súčasťou hlasovacieho systému. Umožňuje nahrať zvukový záznam zo zasadnutia priamo na pevný disk obslužného počítača a tento následne indexovať podľa jednotlivých bodov diskusie.

Programové vybavenie HER

Riadiaci softvér obsluhy HER zabezpečuje tri základné činnosti - prezenciu, diskusiu, hlasovanie a pokrýva tak celý priebeh zasadnutia zastupiteľstva. Umožňuje získanie prehľadných výstupov - zobrazovanie priebehu zasadnutia na periférnych zariadeniach (projektor, druhý monitor, tablet, svetelný informačný panel), tlač výsledkov hlasovania (priama, následne zo súboru) a ich archiváciu.

Pre podporu ďalších činností zasadnutí zastupiteľstva za pomoci H.E.R.Systém sú k dispozícií aplikačné moduly pre konferenčný systém (HER CCS), kamerový systém (HER CPS), druhú obrazovku, predsedajúceho, zapisovateľku (HER SEC), vzdialený informačný panel (HER VIP)... Pre spracovanie zvukových/video záznamov je dostupný editor indexu zvukovej nahrávky (HER SIE) a editor indexu video nahrávky (HER VIE).

Služby

Pre podporu zasadnutí zastupiteľstiev ponúkame službu

- obsluha hlasovacieho zariadenia H.E.R.Systém (zakúpeného alebo vlastného) s využitím všetkých možností, ktorými zariadenie disponuje

- vytvorenie video záznamu zo zasadnutia použitím kamerového systému a softvéru (HER CPS)

- online video prenos zo zasadnutia

- prepis zvukového záznamu do textu (HER STT) 

Fotogaléria - zobraziť

Dokumenty

H.E.R.Systém - Informačný leták